Miljöcertifikat
Sälleteg Skog är certifierat genom medlemskap i PanCert AB gruppcertifikat för:
Spårbarhetsparaply PEFC: Certifikat
Spårbarhetsparaply FSC: Certifikat

Länkar

·       PanCert AB PanCert - Certifiering i hela landet

·       Gruppcertifikat PEFC CoC PEFC Certifikat

·       Gruppcertifikat FSC CoC FSC Certifikat

·       Klagomål på hur spårbarheten efterlevs Klagomål - PanCert

·       PEFC databas Sök certifierade företag - Svenska PEFC

·       FSC databas FSC Public Certificate Search | FSC Connect

Miljöpolicy

POLICY FÖR SÄLLETEG SKOG

Sälleteg Skog skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFCs och FSC®

-krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Följa ILO:s kärnkonventioner gällande:

· Barnarbete

· Tvångsarbete

· Diskriminering på arbetsplatsen

· Ansluta sig till facket, och kollektivavtal


Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Sälleteg Skog skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.